Πράσινη ανάπτυξη – Αειφόρος ανάπτυξη

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, με επιπτώσεις που έχουν ήδη γίνει αντιληπτές στην Κύπρο. Επιδίωξή μας είναι όπως όλοι οι δημότες γίνουν αναπόσπαστο μέρος μιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον. Μέλημά μας είναι η πρόληψη μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης για απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αλλαγής νοοτροπίας για μια πιο πράσινη και βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.