Προσωπικό Δήμου

Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου, με εκπαιδεύσεις, σεμινάρια και αξιοκρατικές προαγωγές. Προσλήψεις με διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια.