Συvχρηματοδοτούμεvα προγράμματα έργωv μέσω Ευρωπαϊκών και Κυβερvητικώv πόρων

Προσπάθεια για προώθηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση και τα Ευρωπαϊκά κονδύλια, για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Για την επίτευξη κάθε έργου χρειάζεται σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός, απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών.